Voorwaarden


Algemene voorwaarden


Artikel 1 Verplichtingen Autorijschool Ohema

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:

1.Als wanneer de leerling de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesauto als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesauto van hetzelfde of gelijkwaardige type.

2.Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.

3.Dat de verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een passende dekking biedt tegen   aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling

4. Dat les wordt gegeven door een instructeur, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

6.Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur, dus niet elke les een andere instructeur.Artikel 2 Verplichtingen leerling


1.De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder voortijdig hebben afgezegd, de volledige lesprijs te voldoen.

2. Indien de rijles binnen 48 uur wordt afgezegd voor de afgesproken tijd komt u in aanmerking voor een andere rijles dag.

3.Bij het afzeggen tot 1 werkdag voor de afgesproken tijd wordt een lesuur in rekening gebracht.

4.Niet of te laat afgezegde rijlessen worden berekend als een genoten rijles. Schade aan de auto aanbrengen, dient door de leerling worden vergoed:.bijv: stoten/breken aan de binnen en buitenspiegels ect krassen of deuken aan de auto en motorkap steun.

5.Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren ( 09.00 uur en 19.00 uur) en dient telefonisch aan de rijschool te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis; Bij ziekte( doktersverklaring verplicht) wordt u ook gevrijwaard van betaling.

6.Alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen te volgen.

7.Alle lesschema aan te leren zoals het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het onderzoek na te komen.

8.Geen mobiele telefoon aan te laten staan tijdens de lessen of examen. Voor noodsituaties, hebben wij een mobiele telefoon. Bij het onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versnelt bijzonder examen) een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen. de lesauto schoon te houden, geen voeten of schoenen op de bekleding. Niet eten, drinken of roken in de auto.

9.Soms rijden we met twee leerlingen. U dient 10 minuten voor de afgesproken tijd klaar te staan. We willen beide leerlingen op afgesproken tijd in de auto hebben.

10.Voorafgaande aan de lessen geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Indien dit door instructeur wordt bemerkt, wordt de leerling verwijdert en dient de leerling het volledige lesgeld te betalen. Indien de instructeur het niet bemerkt, zijn alle gevolgen van het gebruik van deze stoffen voor rekening van de leerlingArtikel 3. Betaling


1.De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de verhoging.

2.Indien de leerling in het verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

3.De betalingen van aanbiedingen, pakketten of andere samengestelde lessen moeten voor dat de cursus start worden voldaan. Bij achteraf betalingen wordt er extra kosten in rekening gebracht.

4.Pakketten en praktijkexamens kunnen uitsluitend overgemaakt worden op de rekening van de rijschool. Hier kan nimmer van afgeweken worden, dit geld ook voor het vooruitbetalen van lessen.

5.De lespakketten kunnen ook in termijnen betaald worden. Vraag naar de mogelijkheden!Artikel 4. Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, ) verder te noemen het onderzoek

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraagkaart vooraf betaald worden.
2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op afgifte van de oproepkaart betreffende het onderzoek bij het CBR of het BNOR.
3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de rijschool.
5. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen. . Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lidArtikel 5. Het Examen


1.De rijschool is verantwoordelijk voor het verzenden van de aanvraag voor het praktijk examen. De afgifte van deze aanvraag gebeurd na de volledige betaling door de leerling.

2.De kosten van de aanvragen van de CBR en BNOR examens zijn omschreven op de website.

3.De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat en het meebrengen van de noodzakelijke papieren voor het praktijk examen.

4.De rijschool is niet verantwoordelijk voor nalatigheid van de leerling en handelingen en/of uitspraken van het CBR of BNOR welke gedaan worden omtrent het afgenomen examen.

5.Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt begonnen . Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6.Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.

7.Bij gebleken onbekwaamheid van de leerling heeft de rijschool het recht een examenaanvraag te weigeren voor verzending.Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst


1.Bij vroegtijdig beëindigen of een onderbreking van meer dan 3 maanden door de leerling van aanbiedingslessen, aanbiedingen en/of spoedcursussen waarop korting wordt gegeven is er geen restitutie van lesgelden en/of examengeld mogelijk.

2.Bij ernstige gebeurtenissen zoals blijvende ziekte of invaliditeit zal de rijschool de openstaande gelden minus de administratiekosten terug betalen.

3.Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. de gecomprimeerde rijopleiding) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR of BNOR gedeelte), alsmede voor wat betreft de annuleringsverzekering de terzake door de rijschool al aan een verzekeraar betaalde premiebedragen, te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR of BNOR betaalde examengeld, de aan een verzekeraar ten behoeve van de annuleringsverzekering betaalde premiebedragen en een bedrag naar rato van het aantal reeds genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten.Vrijwaring

De leerling verklaart, dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen niet is ontzegd en zijn/haar rijbewijs niet is ingevorderd.

De rijschool is niet verantwoordelijk voor schade of letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt.Copyrights © Rijschool OHEMA 2019